کمک مالی به کتابخانه، به هر مقدار و مبلغی که باشد(ولو یک پوند) میتواند یک کتاب بر کتابهای کتابخانه بیفزاید ودر اسمرار کار آن موثر افتد. کتابخانه با کمکهای مادی و معنوی مردم ما سامان گرفته است و برای استمرار فعالیتهای خود به کمکهای مالی مردم فرهنگدوست نیازمند است.

کتابخانه مطالعات ایرانی یادگار ارزنده ای است از نسل ما برای نسلهایی که خواهند آمد. پس در جهت حفظ استقلال این نهاد فرهنگی ارزنده و مستقل که از دل یاوری های مردم ما سر بر کشیده است به کمک آن بیاییم. به همین منظور شماره حساب بانکی کتابخانه را در اینجا قید میکنیم تا کمکهای مالی تان را مستقیما به حساب بانکی کتابخانه واریز کنید یا به صورت Library for Iranian Studies  به نشانی کتابخانه بفرستید. چک به نام

Library for Iranian Studies

Account Number: 40544248

Sort Code: 20-27-48

Barclays Bank

Ealing and Greenford Business Centre

53 The Broadway

London W5 5JS